De content op MIJNKENNISOVER.NL is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en u wordt nadrukkelijk geadviseerd uw arts te raadplegen voor specifieke informatie over uw persoonlijke gezondheidssituatie. De samenstelling is met de meeste zorg uitgevoerd en de content wordt continu geactualiseerd. De auteurs en de redactie van MIJNKENNISOVER.NL aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of vermeende adviezen op deze site. Voor verbeteringen van de gegeven informatie houden wij ons aanbevolen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poiesz Uitgevers (Postbus 147, 1540 AC Koog aan de Zaan, info@mijnkennisover.nl, KvK nummer 55217095)

Poiesz Uitgevers vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. MIJNKENNISOVER.NL gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van de bezoekers en gebruikers van deze webapplicatie. MIJNKENNISOVER.NL zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden. In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres zijn. Alle gegevens die door deze webapplicatie worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht of op andere wijze openbaar gemaakt. Verstrekte (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Cookies

Deze webapplicatie maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen beïnvloeden hoe gebruikers de site gebruiken. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan patientplus.info. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van patientplus.info, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres.  Wij gebruiken de volgende cookies:  – Analytische cookies – Functionele cookies De analytische cookies gebruiken we voor:  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s; • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt; • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker; • het optimaliseren van onze website; U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze webapplicatie kunt benutten.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard. Wij plaatsen alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

Uw rechten

U heeft het recht SPREEKUURTHUIS.NL te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres info@mijnkennisover.nl

april 2020